بازخوانی ادبیات ملل

سلسله جلسات بازخوانی ادبیات ملل
 
برنامه جلسات آینده

برنامه جلسات آینده بازخوانی ادبیات ملل به ترتیب زیر است:

  ادبیات آسیا

خرداد ماه - «بازمانده روز»، ایشی گورو

تیرماه- «زن در ریگ روان»، کوبو آبه

مرداد ماه- «سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش»، موراکامي

شهریور ماه - «گوساله و دونده دو استقامت»، مو يان

مهر ماه - «مترجم دردها»، جومپا لاهيري

آبان ماه- «نام من سرخ»، اورهان پاموک

آذر ماه- «شپش پالاس»، اليف شافاک